דיני פירוק חברות בישראל - מאת ה"ש לובנברג, י' ויינרוט - הוצאת שוקן - Schocken