תקנון הגרלה

בית שוקן להוצאת ספרים בע"מ, הבעלים והמפעילה של האתר "הוצאת שוקן", בכתובת: www.schocken.co.il (להלן: "האתר"), מקיימת הגרלה, בשיתוף עם מוזיאון הילדים הישראלי בחולון (להלן: "מוזיאון הילדים בחולון"), בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

השתתפות בפעילות ההגרלה כפופה לעמידה בתנאי תקנון זה:

1. הגדרות

בתקנון הגרלה זה יהיו למושגים הבאים הפירוש המיוחד להם בצדם כמפורט להלן:

1.1. עורכת ההגרלה ו/או הוצאת שוקן: בית שוקן להוצאת ספרים בע"מ, ח.פ 510003197, ילן מור נתן 24, תל אביב.

1.2. מפקח ההגרלה ו/או המפקח: רו"ח אבידן טרבלסי ממשרד רואה חשבון איתן שפיר רו"ח.

1.3. טלפון עורכת ההגרלה: 03-5610130.

1.4. ההגרלה מתבצעת בהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי סעיף 231 (א)(1) לחוק העונשין-1977 (להלן: "ההיתר הכללי").

2. כללי

2.1. פרטי ההגרלה וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או שוני ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, מכל מין וסוג, בדבר ההגרלה, לרבות בעיתונות ובאתר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, והן אשר תקבענה.

2.2. ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי ובכפוף לו, בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההיתר הכללי לבין הוראות התקנון, תגברנה הוראות ההיתר הכללי. מילים ומונחים אשר לא הוגדרו בתקנון זה יפורשו בהתאם להיתר הכללי.

2.3. בעצם ההשתתפות בהגרלה המשתתף (כמוגדר בסעיף 3 להלן) מסכים במפורש לכל הוראות תקנון זה, מאשר כי ההשתתפות בהגרלה נעשית על אחריותו המלאה והבלעדית, ומוותר על כל טענה ו/או תביעה הקשורה להגרלה, למעט התחייבות עורכת ההגרלה למסור את הפרס לזכאי לכך על פי הוראות תקנון זה ובכפוף לכל דין.

2.4. כל משתתף מאשר ומסכים בזאת כי דבר השתתפותו וזכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם בכל אמצעי תקשורת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה לרבות, באתר עורכת ההגרלה, ברשתות חברתיות, בטלוויזיה, בעיתונות, על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים ו/או הפרסומים האמורים.

3. המשתתפים

3.1. "משתתף" – כל גולש האתר אשר שיגר את תשובותיו לשאלות החידון כמפורט להלן.

3.2. ככל שקטין יזכה בפרס, הפרס יוענק לו בנוכחות הוריו או אפוטרופסו.

4. השתתפות בהגרלה

4.1. על מנת להשתתף בהגרלה על המשתתף לפעול כדלקמן במהלך תקופת ההגרלה (כמוגדר בסעיף 6 להלן):

4.1.1. לענות על 3 שאלות העוסקות בספרו החדש של פול מקרטני "סבא סבבא" (להלן: "החידון"). החידון יתפרסם באתר ו/או בעמודי הפייסבוק של עורכת ההגרלה ושל מוזיאון הילדים בחולון ו/או בכל אמצעי מדיה לפי שיקול דעתן של עורכת ההגרלה ומוזיאון הילדים בחולון.

4.1.2. כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד. משתתף שיופיע יותר מפעם אחת, השתתפותו בהגרלה תיפסל.

4.1.3. כל משתתף ימלא את פרטיו האישיים בטופס המיועד לכך הכוללים: שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון (להלן: "טופס ההשתתפות בהגרלה").

5. הפרס

5.1. מדבקה ממוסגרת עם חתימתו המקורית של הזמר פול מקרטני וכן יזכה ב-4 כרטיסי כניסה, לו ולבני משפחתו, לאירוע הענקת הפרס שיתקיים במוזיאון הילדים בחולון ביום שני, 9.3.2020 החל מהשעה 12:00 (להלן: "האירוע").

5.2. הכניסה לאירוע הינה בתשלום בלבד, למעט הזוכה כמפורט בסעיף 5.1 לעיל.

5.3. למשתתפי ההגרלה תינתן הנחה, כמפורט בסעיף 5.5 להלן, ברכישת כרטיסי כניסה לאירוע, בהצגת קוד הטבת השתתפות בהגרלה, אשר ישלח אל משתתף לדוא"ל, כפי שהזין בעת מילוי טופס ההשתתפות בהגרלה (להלן: "קוד ההטבה"), בהזמנה טלפונית מראש או באתר המוזיאון בלבד.

5.4. עורכת ההגרלה ומוזיאון הילדים בחולון שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את פתיחת האירוע לקהל הרחב.

5.5. מוזיאון הילדים בחולון יעניק הנחה של 20% מגובה מחירו המלא של כרטיס הכניסה למוזיאון הילדים בחולון, לכל משפחה אשר תגיע עם הספר "סבא סבבא" מאת פול מקרטני או למשתתף אשר יציג את קוד ההטבה בקופות מוזיאון הילדים בחולון בחופש פורים בין התאריכים 09.03.2020 – 11.03.2020, בשעות פעילות המוזיאון, בתיאום הביקור מראש, עד גמר מלאי הכרטיסים.

5.6. עורכת ההגרלה תגריל את הפרס בין המשתתפים שענו נכונה על החידון ושזכאים להשתתף בהגרלה כמפורט בתקנון זה.

6. תקופת ההגרלה

6.1. ההגרלה תחל ביום 10.02.2020 עם פרסום החידון ותסתיים ביום 29.02.2020 (להלן: "תקופת ההגרלה").

6.2. הזוכה יוכרז עד ליום 03.03.2020 בעמודי הפייסבוק של הוצאת שוקן ושל מוזיאון הילדים בחולון ו/או באתר ו/או בכל אמצעי מדיה לפי שיקול דעתן של עורכת ההגרלה ומוזיאון הילדים בחולון.

6.3. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את ימי ההגרלה ו/או לבטלה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי בתיאום עם מפקח ההגרלה.

6.4. בתום תקופת ההגרלה רשאיות עורכת ההגרלה ומוזיאון הילדים בחולון לפרסם את תשובות החידון, בכל אמצעי מדיה לפי שיקול דעתן ותשובות אלו יהיו סופיות.

7. פרסום ההגרלה

ההגרלה תפורסם בפייסבוק, באינסטגרם ובאמצעים נוספים והכל על פי החלטתה הבלעדית של עורכת ההגרלה.

8. שיטת ההגרלה והכרזת הזוכה

8.1. ההגרלה תתקיים ביום 01.03.2020 (להלן: "מועד ביצוע ההגרלה") בשיטה ממוחשבת, באופן אקראי, מתוך רשימת סך כל המשתתפים בהגרלה העומדים בתנאי ההשתתפות, אשר ענו נכונה על כל שאלות החידון. ההגרלה תתבצע על ידי נציג עורכת ההגרלה בפיקוח המפקח.

8.2. לאחר הגרלת המשתתף הזוכה, תפנה עורכת ההגרלה לזוכה באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הודעה לעמוד הפייסבוק של הזוכה ו/או באמצעות הודעת SMS ו/או בשיחה טלפונית, למספר כפי שהזין בעת מילוי טופס ההשתתפות בהגרלה וזאת במטרה להודיע לו על זכייתו בהגרלה.

8.3. אם תפסל זכאותו של משתתף למימוש הזכייה, לדוגמא, כי לא עמד בתנאי תקנון זה או כי קיימת מניעה על פי כל דין למסור לו את הפרס, תהא רשאית עורכת ההגרלה, לערוך הגרלה חדשה ו/או לבטל את הזכייה.

8.4. למען הסר ספק, מועמד לזכייה בהגרלה, אשר לא אותר בפרק זמן של 30 ימים ממועד ביצוע ההגרלה ו/או נפסל מסיבה אחרת על פי תקנון זה, תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפרס ו/או לכל פיצוי אחר מעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה והזוכה ו/או המשתתפים לא יעלו כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

8.5. בלי לגרוע מהוראות הסעיפים שלעיל, יהיה המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשש כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

9. המפקח

9.1. ההגרלה תערך בפיקוח מפקח, אשר ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

9.2. המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים לעניין ביצוע ההגרלה, יכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן יכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין הזוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.

9.3. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר להכרעת המפקח.

10. הוראות כלליות

10.1. עורכת ההגרלה רשאית לשנות את מבנה ההגרלה, תוכנה, תנאיה, תקופת ההגרלה, מועד ביצוע ההגרלה ו/או מועד האירוע ו/או את פרס ההגרלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים, לרבות הזוכה, לא תהיה כל טענה או זכות כלשהי בקשר לכך.

10.2. החלטתה של עורכת ההגרלה בכל ענין הקשור לתקנון ו/או להגרלה ו/או לחידון, לרבות בנוגע לטענה ביחס לנכונות תשובות החידון ו/או לזכייה או אי זכייה של משתתף, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור.

10.3. מבלי לגרוע מן האמור, עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או שירותים הניתנים בקשר לפרס.

10.4. על הזוכה יהיה לממש את זכייתו בפרס במועד המיועד למימוש הפרס, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה עקב פקיעת הפרס או ביטול הענקתו, מפאת אי מימושו במועד.

10.5. עורכת ההגרלה רשאית לבטל או להפסיק את קיום ההגרלה, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום ההגרלה ו/או את ביצוע ההגרלה בהתאם לאמור בתקנון זה.

10.6. הזכייה בפרס הינה אישית ולא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או יורשים ו/או חליפים של הזוכה.

10.7. עורכת ההגרלה ו/או מוזיאון הילדים בחולון לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בהגרלה ו/או תימנע האפשרות לזכות בהגרלה ו/או תימנע האפשרות לקבל פרס כלשהו.

10.8. למען הסר ספק, משתתף אשר ישאיר פרטים חלקיים או שגויים, או שפרטיו לא יקלטו במלואם, השתתפותו בהגרלה תיפסל.

10.9. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, תוצאות ההגרלה אשר יפורסמו הינן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

10.10. התקנון מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בו מתייחס לשני המינים באופן זהה.

10.11. בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או מההגרלה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב.

10.12. לעורכת ההגרלה נתונה הזכות לתקן תקנון זה, בכל עת.

10.13. ההשתתפות בהגרלה אסורה על המפקח, עובדי עורכת ההגרלה הוצאת שוקן ומוזיאון הילדים בחולון, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.