בית המשפט העליון - מאת יצחק זמיר - הוצאת שוקן - Schocken